Què són els serveis ecosistèmics?

Els serveis ecosistèmics són la multitud de beneficis que la natura aporta a la societat. Fan possible la vida humana, com per exemple, proporcionant aliments nutritius i aigua potable; regulant les malalties i el clima; pol·linitzant els cultius, formant el sòl i oferint beneficis recreatius, culturals i espirituals. Tot i que s’ha fet una estimació econòmica d’aquests bens i serveis en aproximadament 111 bilions d’euros, encara no reben l’atenció necessària en les polítiques i normatives econòmiques, el que significa que no s’inverteix suficient en la seva protecció i ordenació.

Els serveis ecosistèmics són el motor del medi ambient. Són essencials per la vida. El sòl, l’aigua, l’aire, el clima i els recursos genètics s’han d’utilitzar de forma responsable per tal que puguin continuar beneficiant a les generacions futures.

Per exemple, majoritàriament, la producció alimentària depèn de que els serveis ecosistèmics i la biodiversitat es gestionin de forma racional ja que aquests mantenen el bon estat dels sòls, permeten la pol·linització i regulen les plagues i les malalties, entre d’altres. Mantenir els ecosistemes sans, és la millor manera de garantir que l’agricultura sigui productiva i els aliments nutritius.

En definitiva, els serveis ecosistèmics són l’eina educativa per mostrar a les persones tots els privilegis que ens envolten a la natura i la trascendentalitat de la seva pèrdua, ja que comportaria també, tard o d’hora, la nostra extinció.

Els serveis ecosistèmics els dividim en quatre tipus: els de suport, els de regulació, els d’abastiment i els culturals (Serveis ecosistèmics i biodiversitat segons la FAO).

  • Els serveis ecosistèmics de suport són els que proporcionen la base de tots els ecosistemes i la seva biodiversitat permetent l’existència i desenvolupament de tots els altres serveis ecosistèmics.
  • Els serveis ecosistèmics de regulació són aquells que controlen els cicles biogeoquímics del planeta com per exemple la qualitat de l’aire, el control de les inundacions i la pol·linització, per nombrar-ne alguns.
  • Els serveis ecosistèmics de proveïment són els bens materials que obtenim dels ecosistemes com l’aigua, els aliments o la fusta.
  • Els serveis ecosistèmics culturals són els beneficis no materials que obtenim de la natura, com per exemple la inspiració, la salut mental i física, entre d’altres.